Fitna the Movie, a film by Geert Wilders. Mirror by FOK!

Betreft: Takedown notice Fitna

Namens de Stichting Vrienden van de PVV wend ik mij tot u in verband met het volgende.
De Stichting is opdrachtgever van de film Fitna. Op donderdag 27 maart jl. is deze film openbaar gemaakt via de website LiveLeak.com. Sindsdien heeft zich een aantal auteursrechthebbenden op in de film gebruikt (beeld)materiaal bij mij gemeld, met het verzoek het openbaar maken van de film te staken. De auteursrechthebbenden stellen dat openbaarmaking van de film een schending van hun rechten oplevert.
De Stichting is tegemoet gekomen aan voornoemd verzoek van de auteursrechthebbenden. De film is verwijderd van LiveLeak.com, vanwege mogelijke auteursrechtschending. Zoals vele media inmiddels hebben bericht, zal de film worden aangepast.
U vertoont de film Fitna op uw website via de volgende link: http://www.fok.nl/mirror/fitnaview.html
Gezien het bovenstaande is openbaarmaking door u van de niet-aangepaste versie van de film op uw website mogelijk onrechtmatig. Om eventuele schade - welke dan ook - te voorkomen, verzoek ik u dringend, en voor zover nodig sommeer ik u, om op de kortst mogelijke termijn de nodige maatregelen te nemen om de film Fitna van uw website te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.
Een aangepaste versie van de film zal op korte termijn beschikbaar worden gesteld.
met vriendelijke groet,

G. Wilders,
Voorzitter